Tarifes

Els  honoraris d’advocat són lliures, no estan sotmesos a aranzel i per tant convé pactar-los amb el client.

El Col•legi d’Advocats de Barcelona recomana que es ponderin diversos elements  com el temps esmerçat, el treball efectivament realitzat, el grau de complexitat de l’assumpte, la quantia real de l’assumpte, el grau d’especialització requerit al professional, la urgència, el procediment de què es tracti, així com el resultat obtingut, entre d’altres.


Per acomplir el desig de transparència en la nostra actuació professional,  en matèria d’ honoraris seguim els següents criteris:


Visita, exposició de l’assumpte pel client, examen de documentació i primera opinió i consell jurídic, 50€.

La resta d’actuacions professionals es regiran pel full d’encàrrec en el qual es concretarà les provisions de fons, els honoraris i la forma de pagament que es pactin amb el client.


Els honoraris es pactaran amb el client, depenent del tipus de servei encarregat, per hores de treball, per assumpte o per resultat:

Per hores de treball, es concretarà en el full d’encàrrec el nombre màxim  d’hores  que es facturaran i el preu hora.

- Per assumpte, es concretarà en inici el preu d’un informe, actuació o procediment determinat.

- Per resultat,  es convindrà una quantia reduïda i al final  l’advocat cobrarà com a Minuta el percentatge que es pacti en la quantia que percebi el client com a cobrament d’un deute, indemnització, etc.